TopLista - Wyprawy Rowerowe
Zagłosuj na Nas !
POLSKIE  PARKI   NARODOWE

Tatrzański Park Narodowy
Morskie Oko -
największy staw w Tatrach ( pow. 34,5 ha, głęb. 50,8 m. ).            W okresie od listopada do maja jest zamarznięty, a grubość lodu przekracza      1,5 m.Staw ten jest jedynym w Polskich Tatrach zbiornikiem z naturalnie występującymi pstrągami potokowymi. Uzasadnia to nazwę wypływającego      zeń Rybiego Potoku.
www.cyf-kr.edu.pl/tpn

Babiogórski Park Narodowy
Źródła skalne
- występują w górnej, urwistej części północnych stoków, w żlebach oraz kotłach, a także w górnej części stoków południowych, w dnie rozległych nisz osuwiskowych. W większości są to źródła stałe, zasilane wodą pochodzącą z roztopów i opadów deszczu, która  gromadzi się w warstwach piaskowca magurskiego. Najwyżej położonym źródłem na Babiej Górze jest Głodna Woda pod Diablakiem, wypływająca na wysokości 1625 m n.p.m.
www.bgpn.pl

Karkonoski Park Narodowy
Karkonoskie wodospady - najbardziej znanymi sa wodospady Szklarki i Kamieńczyka. Wodospad Kamieńczyka jest najwyższym wodospadem nie tylko w Karkonoszach, ale i w całych Sudetach. Jego wody spływają trzema kaskadami, z wysokości 27 m. Szczególnym pięknem odznacza się wodospad Szklarki, osiągający wysokość 13 m.
www.kpnmab.pl

Białowieski Park Narodowy
Rzeka leśna - jedyną rzeką w Polsce, nad którą zachowały sie lasy wzdłuż całego jej biegu, od źródła aż po ujście, jest płynąca przez Puszczę Białowieską Orłówka. Meandrując w scenerii pierwotnej puszczy, zbiera ona wody na odcinku około 4 km. Niemal równoległy do jej brzegów biegną granice leśnych uzdrowisk.
http://www.bpn.com.pl

Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Struga Siedmiu Jezior
- niewielki ciek wodny o długości 13,9 km. Jego zlewnia w 85 % pokrywa się z obszarem Parku. Łączy ze sobą aż osiem jezior. Największe z nich to jezioro Ostrowie (270 ha, głęb. 43 m) posiada wody o 1 klasie czystości. W całej Strudze odnotowuje się wiele cennych gatunków roślin  i zwierząt.
www.park.borytucholskie.info

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziora polodowcowe
- duże głębokie jeziora rynnowe, cechujące się zróżnicowaniem termicznym górnych i dolnych warstw wody oraz zmieniającymi się wraz z głębokością warunkami świetlnymi. Największa głębokość osiąga Jezioro Góreckie - 17,3 m. W miejscach, gdzie wytopiły się bryły lodu zagrzebane pod osadami lodowcowymi, wytworzyły się niewielkie obniżenia zazwyczaj wypełnione wodą tzw. oczka polodowcowe.
www.wielkopolskipn.pl

Gorczański Park Narodowy
Gorczańskie potoki
- górne odcinki ich dolin są głęboko wcięte pomiędzy strome zalesione zbocza, o korytach wąskich i krętych i szybkim nurcie wody.    Na stromych skalnych progach powstają niewielkie wodospady. W środkowych odcinkach, gdzie nurt jest wolniejszy a koryto szersze, tworzą się tzw. kamieńce nadpotokowe. W dolnym brzegu potoki staja się niewielkimi górskimi rzekami. Ich koryta pokrywa warstwa drobnych otoczaków. Powstają też na nich nieduże przybrzeżne zastoiska.
www.gpn.pl

Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczańskie potoki
- charakteryzują się czystą i dobrze natlenioną wodą.   W tym środowisku, ubogim w świat roślin, żyją liczne drobne bezkręgowce (jętki, widelnice, chruściki, kiełże, mięczaki), ryby ( pstrąg potokowy, głowacz pręgopłetwy i strzebia potokowa), a także ptaki i ssaki (płuszcz, pliszka górska, bóbr, wydra, karczownik).
http://www.bdpn.pl

Świętokrzyski Park Narodowy
Czarna Woda -  jeden z największych i najpiękniejszych cieków ŚPN opływający od strony północnej masyw Łysogór. W dolinie znajdują się bardzo malownicze i interesujące przyrodniczo śródleśne łąki. Rzeka kończy swój bieg na wschodnich stokach Chełmowe Góry, gdzie łączy się Pokrzywianką.
www.swietokrzyskipn.org.pl

Magurski Park Narodowy
Wisłoka – rzeka górska skalno-aluwialne jej koryto charakteryzuje się występowaniem tzw. Progów i łach rumowiskowych. Naniesione przez wodę otoczaki, tworzą kamieńce na łagodnym jej brzegu. Z kolei na brzegu stromym, w wyniku erozji bocznej, odsłaniane są naprzemiennie ułożone warstwy piaskowców i łupki fliszu karpackiego.
www.magurskipn.pl

Park Narodowy Gór Stołowych
Kalny grzyb – piaskowcowa forma skalna, ukształtowanana przestrzeni milionów lat prze działalność różnych czynników erozyjnych, głównie wody. Zamarzająca woda rozsadzała skały, a procesy wymywania doprowadziły do powstania wielu fantazyjnych form.
www.pngs.pulsar.net.pl

Pieniński Park Narodowy
Dunajec – rzeka o długości 251 km, prawy dopływ Wisły, powstająca z połączenia Czarnego i Białego Dunajca. Jej poziom ulega dużym okresowym wahaniom a temperatura wody wynosi 6,5 – 14 ºC. Na 87 – 95 km biegu rzeka wpływa w Przełom Pieniński. Płynąc przezeń w siedmiu pętlach wydłuża swój bieg z 2,8 km w linii prostej do 8 km. Jej spadek na tym odcinku wynosi 20 m.
www.pieninypn.pl

Drawieński Park Narodowy
Rzeczne Doliny – Drawa i Płociczna płyną na znacznej długości w głębokim wąwozie tworząc malownicze zakola. W niektórych miejscach wysokość wzniesień dochodzi do 35 m. Rosnące w dolinach drzewa przewracając się przegradzają koryto rzeki. Obecność wykrotów decyduje o bogactwie życia w wodzie, tworzą się wypłycenia i głęboczki będące siedliskiem zróżnicowanej roślinności. Miejsca pod gałęziami stanowią kryjówkę dla zwierząt.
www.dpn.pl

Narwiński Park Narodowy
Rzeka wielokorytowa – Narew na odcinku Parku stanowi przykład zachowanej w niezmienionym stanie rzeki anastomozującej. Wielokrotnie, na przemian łączące się i rozdzielające koryta tworzą prawdziwy labirynt. Cieki ta maja znaczną głębokość i płaskie dno, a ich brzegi są zabezpieczone przed erozja boczną prze systemy korzeniowe roślin.
www.npn.pl

Roztoczański Park Narodowy
Stawy – choć zakładane prze człowieka, odgrywają ważną rolę wzbogacając bioróżnorodność obszarów ubogich w wody powierzchniowe. Jeśli prowadzona na nich gospodarka rybacka nie jest zbyt intensywna, ich obrzeża i dno porasta roślinność wodno szuwarowa, wśród której znakomite warunki do życia znajdują liczne gatunki zwierząt.
www.roztoczanskipn.pl

Park Narodowy “Ujście Warty”
Nadwarciańskie rozlewiska - rzeka zaczyna przybierać jesienią, a wysoki poziom wód utrzymuje się całą zimę, osiągając najwyższy stan wiosną (wahania poziomu wody mogą dochodzić do 4 m.) Warta rozlewa się wówczas na obszarze ok. 5 tys. ha., tworząc rozległe, przypominające płytkie jezioro, mokradła, mogące zgromadzić około 121 mln m3 wody.
www.pnujsciewarty.gov.pl

Biebrzański Park Narodowy
Mokradła i bagna – wiosną, z topniejących śniegów z otaczających Dolinę Biebrzy wysokoczyzn spływają wody – rzeka przybiera, tworząc wielkie rozlewiska. Z resztek łąkowych roślin pod wodą powstaje substancja organiczna zwana torfem. Dlatego Biebrzański Park Narodowy to obszar ochrony torfowisk niskich, gdzie można spotkać rzadkie i cenne rośliny bageinne oraz wiele gatunków ptaków wodno-błotnych.
http://www.biebrza.org.pl/

Wigierski Park Narodowy
Wigry – są największym i najgłębszym spośród 42 jezior, jakie znajdują się na terenie WPN. Nazwa jeziora pochodzi od jaćwieskiego słowa wingris, które oznacza kręty. Jezioro charakteryzuje się bowiem kręta linia brzegową i jest urozmaicone wyspami, zatokami, głębinami, śródjeziornymi górkami i przybrzeżnymi obszarami płycizn.
www.wigry.win.pl

Woliński Park Narodowy
Zalew Szczeciński – największy słodkowodny akwen Polski, w skład którego wchodzą tez wsteczna delta Świny oraz kompleks rozlewisk i okresowo zalewanych wodno błotnych wysp. Podczas wiosennych i jesiennych sztormów wody Bałtyku spiętrzanie przez północne wiatry zalewaj wyspy, powodując zmiany w chemicznym i biologicznym profilu wód Zalewu.
www.wolinpn.pl

Poleski Park Narodowy
Uroczysko “Mszary” – kompleks torfowisk niskich, które w okresie wiosennym często bywają podtopione. Porastają jej zespoły turzyc, licznie występuje tu brzoza niska. Kilka niewielkich wyniesień porośniętych jej przez zespół trzęślicy modrej, z ciemiężycą zieloną i paprocią nasieźrzałem pospolitym.
www.poleskipn.pl

Słowiński Park Narodowy
Bałtyk – jest młodym morzem, które swój obecny kształt osiągneło ok. 2000 lat temu. Jego wody są stosunkowo nisko zasolone, dlatego zyskało ono miano “najsłodszego morza świata”. Zamieszkiwane prze specyficzne gatunki roślin i zwierząt. Powierzchnia Bałtyku w granicach SPN wynosi 11.171 ha (2 mile morskie).
www.slowinskipn.pl

Kampinowski Park Narodowy
Utworzony został uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. Aktualna powierzchnia parku wynosi 38544 ha, w tym 68 ha zajmuje Ośrodek Hodowli Żubrów. Wydmy są najważniejszym elementem budowy terenu Puszczy. Tereny bagienne powstały w odciętych od głównego nurtu korytach Prawisły. Żyzne i wilgotne podłoże opanowywała roślinność bagienna i szuwarowa.
www.kampinoski-pn.gov.pl

Ojcowski Park Narodowy
Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika sięgają pocz. XIX w. i wiążą się z pierwszymi badaniami prowadzonymi na tym terenie. 14 stycznia 1956 r. został utworzony wówczas jako szósty w Polsce - Ojcowski Park Narodowy. Piękno Doliny Prądnika, bogata flora i fauna, interesująca przeszłość archeologiczna skłaniały licznych przybyszów do objęcia ochroną tego zakątka polski.
www.opn.pan.krakow.pl

 

oferty sylwestrowe Katalog Stron